Monthly Archive:: June 2015

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi

Chủ đầu tư khi làm mẫu đơn dự thầu quên thời gian có hiệu lực của hồ sơ thầu?

Câu hỏi: Bên tôi là Chủ đầu tư, khi làm hồ sơ mời thầu, mẫu đơn

Có quy định chỉ định thầu thì thời gian bao lâu phải ký hợp đồng không?

Câu hỏi: Trong Luật đấu thầu số 43 và Nghị định số 63 có quy định