Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Archive

Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Chủ đầu tư đối

Mục lục Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

MỤC LỤC LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13 Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi

Một số thay đổi của Luật đấu thầu 2013 về nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng

Các nội dung quy định về nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà

Điều 96. Quy định chi tiết – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này đã

Điều 95. Hiệu lực thi hành – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 2.

Điều 94. Quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Khi khởi kiện, các bên có quyền yêu cầu Tòa án tạm dừng ngay việc đóng

Điều 93. Nguyên tắc giải quyết – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại Tòa án được thực hiện theo quy

Điều 92. Quy trình giải quyết kiến nghị – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn

Điều 91. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu,

Điều 90. Xử lý vi phạm – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác