Câu hỏi: Em lập giá dự thầu 1 gói thầu bằng phần mềm Dự thầu GXD,