Dự thầu GXD là công cụ rất tốt phục vụ công việc lập giá dự thầu,