Công ty Giá Xây Dựng khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu kính mời