Lớp học Nghiệp vụ Đấu thầu

Công ty Giá Xây Dựng khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu kính mời các tổ chức, cá nhân, các bạn sinh viên, các đồng nghiệp đăng ký tham dự. Những nội dung mới của Luật Đấu thầu (số 61/2005/QH11) và Luật sửa đổi, bổ sung...

Read More