Khai giảng khóa học: Ngày HỌC TRONG CÁC THÁNG THANH, QUYẾT TOÁN VÀ PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN