Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung thi