Điều 18. Trách nhiệm khi hủy thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 17 của Luật này phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: