Điều 21. Đấu thầu hạn chế – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: