Điều 25. Tự thực hiện – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: