1

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
CUONG31X3 - 22/08/2015

HAY

Reply

Leave a Reply: