Điều 41. Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật này.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: