Điều 47. Tổ chức lựa chọn nhà thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – MỤC 2. MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN

1. Việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên được thực hiện theo quy định tại các điều 38, 39, 40, 41, 42 và 43 của Luật này.

2. Chính phủ quy định chi tiết về mua sắm thường xuyên.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: