Điều 49. Mua thuốc tập trung – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – MỤC 3. MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ

1. Mua thuốc tập trung được thực hiện ở cấp quốc gia và cấp địa phương.

2. Mua thuốc tập trung và lộ trình thực hiện mua thuốc tập trung do Chính phủ quy định.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: