Điều 50. Ưu đãi trong mua thuốc – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – MỤC 3. MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ

Việc ưu đãi trong mua thuốc được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Luật này. Đối với thuốc sản xuất trong nước được Bộ Y tế công bố đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: