Điều 52. Thanh toán chi phí mua thuốc, vật tư y tế – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Trường hợp các cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng quy định của Luật này đối với mua thuốc, vật tư y tế thì cơ sở y tế đó chỉ được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo đúng mặt hàng thuốc và đơn giá thuốc, giá vật tư y tế đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: