Điều 53. Hình thức lựa chọn nhà thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – MỤC 4. CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: