Điều 54. Quy trình lựa chọn nhà thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 – MỤC 4. CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

1. Quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện như sau:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

c) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng;

d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: