Điều 9. Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: