Điều 93. Nguyên tắc giải quyết – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: