Điều 96. Quy định chi tiết – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: