Điều 41. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu – Nghị định Số: 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: