2.3. Bước 3: Chiết tính đơn giá cho các công tác

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 4. Phân tích đơn giá chi tiết

5.1

Hình 2.12 – Lệnh phân tích bảng đơn giá chi tiết

Tại Sheet Đơn giá chi tiết, kết quả nhận được như sau: (ở đây chỉ chụp hình công tác thứ 3).

5.2

Hình 2.13 – Bảng đơn giá chi tiết (công tác thứ 3)
Mucluc

Ngọc Lan Phạm
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: