2.4. Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp cho khối lượng cần dùng đơn giá tổng hợp

Trong ví dụ này không có công tác cần sử dụng đơn giá tổng hợp.
Mucluc

Ngọc Lan Phạm
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: