2.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả, đường link kết nối, chuẩn bị in ấn hồ sơ

Quay lại Bảng Giá dự thầu (sheet Gia du thau) ta nhận thấy các đơn giá đã thay đổi so với ban đầu, các đơn giá này chính là giá dự toán dự thầu mà chúng ta cần.

1

 

Hình 2.46 – Bảng chi tiết giá dự thầu
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: