Cài đặt dấu chấm, phẩy trong Dự thầu GXD

Khi chạy đơn giá chi tiết dự thầu có lỗi không tổng hợp được đơn giá. Khi đó định dạng chấm, phẩy trong window của bạn chưa tương thích, các bạn có thể chỉnh lại như sau:

Trong Windows chúng ta vào Control panel sau đó tìm tới mục Clock, Language, and Region / Change date, time, or number formats:

Định dạng chấm, phẩy Dự thầu GXD

Định dạng chấm, phẩy Dự thầu GXD

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: