2.2.2. Chỉnh sửa nội dung các công việc chưa phù hợp

Các bạn tiến hành sửa nội dung công việc và nhập khối lượng tính toán như đề bài đã cho sẵn. (Đơn vị của 1 số công tác như DG1, DG3, DG4, DG5 ta nhận thấy chưa phù hợp với yêu cầu, để thực hiện đổi đơn vị các bạn sẽ đổi ở Sheet Đơn giá chi tiết).

1

Hình 2.30 – Nội dung công việc và khối lượng sau khi nhập
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: