2.3. Bước 3: Thực hiện chiết tính đơn giá các công tác

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 4. Phân tích bảng đơn giá chi tiết

1

Hình 2.31 – Lệnh phân tích bảng đơn giá chi tiết

Tại Sheet Đơn giá chi tiết, kết quả nhận được như sau: (ở đây chỉ chụp hình công tác thứ 1)

2

Hình 2.32 – Bảng chiết tính đơn giá (công tác thứ nhất)

Sau khi chạy lệnh tính toàn bộ trên, các bạn vào sheet Don gia chi tiet để thực hiện đổi đơn vị các đơn giá ĐG1, ĐG3, ĐG4, ĐG 5 từ 100m3 => m3. Cách thực hiện kích chuột phải ở đơn vị công tác cần thay đổi và thực hiện như hình vẽ sau:

3

Hình 2.33 – Đổi đơn vị cho các công tác

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: