2.4.2. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ hai

Tổng hợp các đơn giá DG6, DG7, DG8, DG9 thành công tác “Cột bê tông cốt thép C1” với đơn vị tính là “cái”.

Các bước thực hiện tương tự hoàn toàn như cho công tác thứ nhất.

1

Hình 2.34e – Tổng hợp các công tác cột bê tông cốt thép C1
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: