2.4.4. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ hai

Thực hiện hoàn toàn tương tự như đã thực hiện trong công tác thứ nhất, tổng hợp cho các DG6, DG7, DG8, DG9 kết quả như hình vẽ sau:

 

1

Hình 2.39 – Tổng hợp công tác thứ 2

Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: