2.4. Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp

  • Cách 1: Thực hiện tổng hợp tại sheet Don gia tong hop

Mục 2.4.1 và 2.4.2

  • Cách 2: Thực hiện tổng hợp tại sheet Don gia chi tiet

Mục 2.4.3 và 2.4.4
Mucluc

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: