2.5. Bước 5: Đưa các đơn giá từ Bảng đơn giá chi tiết sang giá dự thầu

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 5. Đưa đơn giá chi tiết sang bảng Giá dự thầu

6.1

Hình 2.14 – Lệnh gọi các đơn giá sang Bảng giá dự thầu

Bảng giá dự thầu tại sheet Gia du thau kết quả nhận được như sau:

6.2

Hình 2.15 – Bảng giá dự thầu
Mucluc

Ngọc Lan Phạm
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: