2.7. Bước 7: Tính bảng lương nhân công, máy thi công dự thầu

Đối với nhân công, máy thi công chúng ta đã nhập các thông số đầu vào ở sheet Ts, Đơn giá nhân công, máy thi công sẽ được tính tại Bảng Nhân công và Bảng Giá ca máy.

–     Bảng nhân công phần mềm sẽ tự kết xuất.

–     Với bảng giá ca máy có thể chạy lệnh Dự thầu/ 9. Xuất bảng giá ca máy/ 3. Điều chỉnh giá ca máy đơn giản (Được tùy chọn theo 3 phương pháp).

8.1

Hình 2.19 – Lệnh thực hiện kết xuất bảng giá ca  máy

Bảng giá ca máy nhận được tại sheet Gia ca may:

8.2

Hình 2.20 – Bảng giá ca máy

Tương tự ta có được bảng giá nhân công tại sheet Nhan cong:

8.3

Hình 2.21 – Bảng giá nhân công

Đơn giá nhân công, giá ca máy tại các sheet Nhan cong, sheet Gia ca may hiện tại là đơn giá dự thầu. Chúng ta cần nối đơn giá này vào Bảng Giá trị vật tư (sheet Vat tu), các bước thực hiện như sau:

Thao tác lệnh: Kết nối/ 7. Nối giá nhân công từ NC vào VT

Kết nối/ 8. Nối giá ca máy từ GCM vào VT

 

8.4

Hình 2.22 – Các lệnh kết nối vào bảng giá trị vật tư

Bảng giá vật tư nhận được:

8.5

Hình 2.23 – Bảng giá vật tư hoàn chỉnh sau khi nhập đơn giá nhà thầu
Mucluc

Comments
  1. Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *