Chỉnh sửa nội dung công việc với Dự thầu GXD

Sau khi chọn được mã hiệu hoặc công việc phù hợp thì Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính và giá trị Đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công sẽ hiện ra tại các ô tương ứng.

Ví dụ: Bạn cần tra mã cho công tác đổ bê tông dầm mác 300, bê tông thương phẩm đổ bằng cần cẩu cho công trình cao >50m, nguyên thủy tên công việc như sau: 

Cần sửa lại tên công việc cho phù hợp. Để sửa tên công việc, thêm bớt nội dung bạn chuyển sang ô nội dung công việc, nhấn phím F2, rồi di chuyển đến vị trí cần sửa hoặc kích đúp vào vị trí đó để chỉnh sửa, thêm bớt nội dung.

Sau khi chỉnh sửa nội dung, công việc ta cần sẽ có nội dung như hình sau đây

Chỉnh sửa nội dung công việc với Dự thầu GXD

Chỉnh sửa nội dung công việc với Dự thầu GXD

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: