Định dạng text, chuyển đổi bảng mã font chữ

Chọn các dữ liệu cần định dạng, bấm vào các nút lệnh tương cho phép chuyển từ CHỮ HOA sang chữ thường, Chữ hoa đầu câu, Chữ Hoa Các Ký Tự Đầu và chuyển đổi cả bảng dữ liệu từ TCVN3, VNI sang Unicode và ngược lại thứ tự được thể hiện rõ theo các ký hiệu có trên Menu Ribbon như hình sau:

Hình 9.1 – Các ký hiệu về text

Hình 9.1 – Các ký hiệu về text

 

Hồng Thắm Phí
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: