Hiển thị danh mục phím tắt

Trên menu Trợ giúp nhấn vào Danh mục phím tắt sẽ hiển thị file Excel gồm các phím tắt rất tiện lợi khi sử dụng với Dự thầu GXD.

Hình 9.1 – Lệnh thực hiện gọi danh mục phím tắt của Excel

Hình 9.1 – Lệnh thực hiện gọi danh mục phím tắt của Excel

Trên menu Trợ giúp nhấn vào Tiện ích /15. Hiện/ ẩn các biểu mẫu hồ sơ sẽ hiển thị hộp thoại sau:

 

Hình 8.2 – Danh mục các biểu mẫu hồ sơ

Hình 8.2 – Danh mục các biểu mẫu hồ sơ

Chọn các biểu mẫu hồ sơ thầu tích hợp sẵn trong file dự thầu, bấm chấp thuận để hiển thị ra sử dụng.

 

Hồng Thắm Phí
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: