Lựa chọn dùng hệ số điều chỉnh vật liệu, nhân công, máy trong đơn giá chi tiết

Khi thực hiện lệnh: Hồ sơ/ Các tùy chọn như sau:

Hình 8.1 – Lệnh Các tùy chọn

Hình 8.1 – Lệnh Các tùy chọn

Hộp thoại Tùy chọn hiện ra, tại tab Đơn giá chi tiết có thể kích để chọn hoặc bỏ chọn Dùng hệ số trong đơn giá chi tiết:

Hình 7.2 – Tab Đơn giá chi tiết

Hình 7.2 – Tab Đơn giá chi tiết

1) Nếu chọn Dùng hệ số trong đơn giá chi tiết thì khi chạy lệnh phân tích đơn giá chi tiết sẽ có các hệ số điều chỉnh VL, NC, M như hình dưới, bạn chỉ việc vào sheet Ts thay hệ số 1 bằng hệ số theo ý muốn.

Hình 7.3 – Các hệ số đã được kết nối sang Bảng đơn giá chi tiết

Hình 7.3 – Các hệ số đã được kết nối sang Bảng đơn giá chi tiết

2. Trường hợp không chọn thì không có các hệ số như nói trên (xem hình dưới). Trường hợp này muốn điều chỉnh hệ số thì nhập vào cột Hệ số (cột [10])

Hình 7.4 – Hệ số được nhập thủ công tại Bảng đơn giá chi tiết

Hình 7.4 – Hệ số được nhập thủ công tại Bảng đơn giá chi tiết

Có thể dùng xen kẽ một số công tác dùng lựa chọn Dùng hệ số VL, NC, M trong đơn giá, một số công tác không chọn. Ví dụ: Chọn dùng hệ số để phân tích một số công tác, sau đó bỏ chọn và làm tiếp các công tác khác rồi chạy lệnh cập nhật.

Hồng Thắm Phí
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: