Hình 7.4 – Hệ số được nhập thủ công tại Bảng đơn giá chi tiết

Hình 7.4 – Hệ số được nhập thủ công tại Bảng đơn giá chi tiết

Hình 7.4 – Hệ số được nhập thủ công tại Bảng đơn giá chi tiết

Hồng Thắm Phí
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: