Khi làm file dự thầu với mấy nghìn đầu việc các bạn sẽ không thể làm hết được trong một lần mà phải làm nhiều lần mới xong một hồ sơ dự thầu. Vì vậy để tiếp tục làm những công việc trước đó còn dở dang ta làm như sau:

– Bạn có thể mở phần mềm Dự thầu GXD trước, rồi tìm và mở file dự thầu đang làm dở ra làm tiếp. Trình tự mở như sau:

 1. Mở phần mềm dự thầu/ 2. Dùng nút Mở file dự thầu (hoặc Ctrl+O)/ 3. Tìm đến file đang làm dở để mở ra.

– Bạn đang mở phiên bản Excel nào, khi mở Dự thầu GXD sẽ nạp vào Excel đó. Chẳng hạn trong máy tính bạn có cả Excel 2003, 2007, 2010, 2013. Nếu bạn mở Excel 2007 để làm việc, khi bạn chạy Dự thầu GXD thì phần mềm sẽ nạp vào phiên Excel 2007.

–     Trường hợp không có bản Excel nào đang mở, bạn chạy Dự thầu GXD thì phần mềm sẽ gọi bản Excel nào cài sau cùng.