Sắp xếp bảng giá vật tư dự thầu

Quá trình tra mã, chỉnh sửa, bổ sung thêm các công việc, cập nhật các bảng thì các vật tư trong bảng Giá trị vật tư (sheet Vat tu) sẽ nằm lộn xộn. Nếu dùng lênh sắp xếp A-Z của Excel thì các kết nối vào đơn giá sẽ sai khác đi. Lệnh Sắp xếp vật liệu dự thầu theo vần Aphabet sẽ giúp sắp xếp Vật liệu, Nhân công và Máy theo trình tự ABC,… tiện nhập và quản lý giá. Trước khi sắp xếp:

Hình 5.1 – Bảng giá vật tư trước khi sắp xếp

Hình 5.1 – Bảng giá vật tư trước khi sắp xếp

Chạy lệnh Tiện ích/ 2. Sắp xếp vật tư theo vần Alphabet

Hình 5.2 – Lệnh sắp xếp vật tư

Hình 5.2 – Lệnh sắp xếp vật tư

Sau khi bấm lệnh sắp xếp:

Hình 5.4 – Bảng giá vật tư sau khi sắp xếp

Hình 5.4 – Bảng giá vật tư sau khi sắp xếp

Hồng Thắm Phí
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: