Tìm hiểu thanh công cụ và menu của phần mềm Dự thầu GXD

Thanh công cụ chứa các nút lệnh thường dùng:

Thanh công cụ và menu của phần mềm dự thầu GXD

Thanh công cụ và menu của phần mềm dự thầu GXD

Các lệnh trên menu ribbon của dự thầu GXD

Các lệnh trên menu ribbon của dự thầu GXD

Các lệnh trên menu Ribbon Dự thầu GXD

Các lệnh trên menu phần mềm Dự thầu GXD

nguyentheanh
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: