Điều 2. Đối tượng áp dụng – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Lệnh tra lại giá vật tư

Lệnh Tra lại giá vật tư sẽ gọi giá vật tư đã lưu ở Gvt.csv vào các bảng Vật tư và Giá trị vật tư, đơn giá (tương tự trong Dự toán GXD).

Chạy lệnh Tiện ích/ 4. Tra cứu lại giá vật tư

Hình 4.1a – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Hình 4.1a – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Khi chạy lệnh, hộp thoại Tra cứu lại giá vật tư hiện ra, chọn Cột, bấm Chấp thuận:

Hình 4.1b – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Hình 4.1b – Lệnh tra cứu lại giá vật tư

Tùy vào hiện tại sheet nào đang active (hiện hành) thì dữ liệu sẽ gọi từ cột giá được chọn ra đúng cột giá. Đổ dữ liệu như sau:

Trong sheet Don gia chi tiet đổ vào cột 9 cột Đơn giá:

Hình 4.3c – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng đơn giá chi tiết

Hình 4.3c – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng đơn giá chi tiết

 

Trong sheet Vat tu đổ vào cột 5, Giá tại hiện trường:

 

Hình 4.4d – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng giá trị vật tư

Hình 4.4d – Giá vật tư đã lưu đổ vào bảng giá trị vật tư

Tương tự với các bảng còn lại như Bảng giá vật liệu hiện trường (sheet Vat lieu hien truong), Bảng giá vữa dự thầu (sheet Phu luc vua).

 

Lưu giá hiện tại trong bảng giá vật tư

Việc tìm kiếm số liệu về giá và nhập vào phần mềm thường mất nhiều thời gian và công sức. Giả sử tại Bảng giá trị vật tư (sheet Vat tu) bạn đã nhập giá vật liệu, nhân công, máy thi công vào và sau này muốn sử dụng lại nhanh chóng. Với tính năng lưu giá hiện tại, Dự thầu GXD giúp bạn tận dụng được lao động quá khứ, kế thừa sử dụng lại các dữ liệu giá đã mất công tạo dựng cho một gói thầu nào đó, khi cần thì chỉ bổ sung, sửa đổi những giá cần thiết. Mỗi lần làm gói thầu mới chỉ việc gọi ra sử dụng, công việc lắp giá sẽ hoàn thành sau vài giây.

Để thực hiện được các bạn thao tác như sau:

Hình 2 – Bảng giá vật tư sau khi nhập giá

Hình 2 – Bảng giá vật tư sau khi nhập giá

 

Chạy lệnh Tiện ích/ Lưu giá hiện tại trong bảng giá vật tư hộp thoại sau sẽ hiện ra:

 

Hình 3 – Chọn cột tháng để lưu giá và lệnh Lưu không cần hỏi hoặc Duyệt từng giá

Hình 3 – Chọn cột tháng để lưu giá và lệnh Lưu không cần hỏi hoặc Duyệt từng giá

 

Sau khi lưu giá vào cột tháng đã chọn phần mềm tự động đưa vào file Gvt.csv trong bộ CSDL hiện đang được chọn. Khi cần dùng, bạn dùng Tiện ích – Tra lại giá vật tư để gọi lại số liệu giá của tháng đã lưu thì giá đó sẽ được gọi ra.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;

4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

 

Tính toán Bảng thống kê cốt thép

Khi nhập số liệu vào bảng thống kê thép, phần mềm sẽ tự động tính thống kê thép theo 3 loại đường kính d≤10mm, d≤18mm và d>18mm.

Hình 1.a – Bảng thống kê cốt thép

Hình 1.a – Bảng thống kê cốt thép

 

Để thêm bảng thống kê cốt thép cho các cấu kiện khác, ta nhập C vào dưới cùng của bảng (ví dụ ô B18 trong hình) và Enter. Phần mềm sẽ tạo thêm bảng thống kê cốt thép cho cấu kiện mới, người sử dụng nhập ký hiệu cấu kiện, sau đó chuyển sang nhập tên cấu kiện (thép móng, thép cột…), nhập số cấu kiện, số hiệu thanh, đường kính, số thanh, chiều dài thanh… Mỗi lần nhập đến số hiệu thanh cuối cùng thì phần mềm tự chèn thêm 1 dòng cho thanh thép mới.

Có nhiều video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng bảng Thống kê thép, bạn truy cập kênh http://youtube.com/giaxaydung tìm mục Thống kê thép như trong hình sau:

 

Hình 1.b – Các video hướng dẫn thống kê cốt thép rất hay

Hình 1.b – Các video hướng dẫn thống kê cốt thép rất hay

 

 

Tính toán đơn giá tổng hợp tại sheet Don gia tong hop

1.Với phần mềm Dự thầu GXD 2014, việc gộp các đơn giá làm 1 thành đơn giá tổng hợp có thể thực hiện ở cả sheet Don gia chi tiet và sheet Don gia tong hop.

Khi trước, đơn giá tổng hợp và đơn giá chi tiết được tính tại sheet Đơn giá chi tiết. Nhưng có gói thầu chỉ dụng đơn giá tổng hợp, tất cả các đơn giá tổng hợp đều hình thành từ đơn giá chi tiết. Khi đó việc để lẫn lộn đơn giá chi tiết và đơn giá tổng hợp sẽ gây bất tiện khi muốn đưa nhanh toàn bộ đơn giá tổng hợp vào bảng giá dự thầu.

Ví dụ: 1 công trình có vài trăm kết cấu móng, việc thi công cứ lặp đi lặp lại các đầu việc giống nhau, chỉ khác khối lượng do quy cách móng khác nhau. Vì vậy, việc tạo ra các đơn giá cho từng đầu việc, sau đó tại sheet đơn giá tổng hợp gọi lại nhiều lần việc sử dụng các đơn giá đó và tính khối lượng tương ứng để hình thành đơn giá tổng hợp cho các móng có quy cách khác nhau sẽ giúp công việc đơn giản đi rất nhiều. Đơn giá chi tiết dùng chuyên làm đơn giá cho từng đầu việc, sheet Đơn giá tổng hợp để làm đơn giá tổng hợp, điều này rất mạch lạc và rõ ràng.

Hình 1.3 – sheet Don gia tong hop

Hình 1.3 – sheet Don gia tong hop

 

1.1.  Tính khối lượng trong sheet Đơn giá tổng hợp

Dự thầu GXD cho phép số liệu khối lượng tính ngay dưới tên các công tác trong sheet Đơn giá tổng hợp. Điều này giúp cho việc tính toán phân bổ khối lượng trong đơn giá tổng hợp thuận lợi hơn rất nhiều.

Hình 1.4 – Tính toán tại sheet Don gia tong hop

Hình 1.4 – Tính toán tại sheet Don gia tong hop

 

1.2.  Gọi và phân tích đơn giá tổng hợp

Khi chạy lệnh gọi Đơn giá tổng hợp sang sheet Giá dự thầu, phần mềm sẽ ưu tiên tìm và gọi từ sheet Đơn giá tổng hợp trước, nếu không có thì sẽ sang tìm tại sheet Đơn giá chi tiết và tự động đặt lại tùy chọn lấy đơn giá tổng hợp tại bảng đơn giá chi tiết và ngược lại.

Lưu ý: Chỉ làm đơn giá tổng hợp ở 1 trong 2 sheet Don gia tong hop hoặc Don gia chi tiet, không làm đơn giá mã TH ở cả 2 sheet sẽ làm phần mềm khó xử lý. Điều này để khi phân tích vật tư thì phần mềm sẽ tìm đúng đơn giá tổng hợp để phân tích chính xác.

Khi thực hiện thì cần có lựa chọn như sau: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Đơn tổng hợp  

Hình 1.5 – Tích chọn phân tích vật tư cho đơn giá tổng hợp

Hình 1.5 – Tích chọn phân tích vật tư cho đơn giá tổng hợp

 

Để đưa các đơn giá tổng hợp từ sheet Don gia tong hợp sang sheet Gia du thau ta cần tích chọn và thực hiện lệnh như sau:

Hình 1.6- Tùy chọn gọi đơn giá tổng hợp

Hình 1.6- Tùy chọn gọi đơn giá tổng hợp

 

Hình 1.7- Lệnh gọi đơn giá tổng hợp sang Bảng Giá dự thầu

Hình 1.7- Lệnh gọi đơn giá tổng hợp sang Bảng Giá dự thầu

 

1.3.  Tính toán, xử lý trong sheet Don gia tong hop

Tại sheet Đơn giá tổng hợp, sau khi gõ mã TH xong thì chuyển sang active ở ô nhập tên đơn giá tổng hợp, người sử dụng sẽ nhập tên đơn giá, sau đó sẽ nhập đơn vị tính và khối lượng công tác cần phân bổ.

Ô khối lượng để mặc định là 1, khi làm đơn giá tổng hợp, người sử dụng tự đưa khối lượng vào để phân bổ. Chẳng hạn các công việc đơn lẻ ở trên ta bóc tách cho toàn bộ công việc được mời theo bản vẽ, thì ta sẽ thay giá trị 1 bằng giá trị khối lượng mời thầu để chia ra giá cho 1 đơn vị ở dòng dưới. (Có thể ứng dụng để tính suất vốn đầu tư cho công việc, cấu kiện…).

Hình 1.8 – Xử lý trong sheet Don gia tong hop

Hình 1.8 – Xử lý trong sheet Don gia tong hop

 

1.4.  Đổi ký hiệu đơn giá tổng hợp

Nhiều gói thầu, ví dụ như công trình giao thông, người ta có thể không muốn dùng mã là TH. Khi đó có thể đổi ký tự khác, ví dụ đổi TH1 thành PK1 hoặc Package1…

Để đổi ký hiệu đơn giá tổng hợp, trước khi phân tích đơn giá chi tiết, ta vào sheet Ts và thay ký tự TH bằng PK1 hoặc Package1, khi làm đơn giá tổng hợp gõ các ký tự đó để gọi đơn giá tổng hợp thay vì ký tự TH như mặc định.

1.5.  Thuật toán phân tích hao phí theo đơn giá tổng hợp

Đây là một bài toán phức tạp cho công tác lập trình. Tuy nhiên, Dự thầu GXD đã giải quyết được bài toán này với trường hợp có 3 lớp đơn giá tổng hợp lồng nhau thì phân tích hao phí vật liệu vẫn tính toán ra đúng theo định mức. Tham khảo thêm Ví dụ 2 – Phần II Sử dụng Dự thầu GXD để lập giá thầu.

Ví dụ: Đơn giá TH4 được hình thành từ các đơn giá TH1, TH2, TH3; trong đơn giá TH3 có chứa cả các DG1, DG2… và TH1, TH2; trong đơn giá TH2 lại chứa các đơn giá DG3, DG4… và TH1. Kết quả phân tích hao phí vật tư cho TH4 vẫn chính xác, nếu làm thủ công thì đây là việc rất khó khăn và đau đầu, mất thời gian, nhiều khi bất khả thi.

 

 

Lệnh tính toán toàn bộ hồ sơ thầu

Thay vì làm tuần tự các bước như các ví dụ trình bày ở trên, Dự thầu GXD còn có 1 lệnh giúp người làm thầu có thể rút ngắn được thời gian, công sức cho việc lập giá này. Chỉ 1 lệnh, tất cả các bảng biểu có trong tất cả các sheet sẽ được tính toàn xong, người lập giá thầu chỉ việc nhập các dữ liệu đầu vào nữa là hoàn thành.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Tại sheet Danh muc cong viec thực hiện tra mã, nhập khối lượng, chỉnh sửa nội dung công việc hoặc bạn có thể copy dữ liệu từ bảng Excel vào

Bước 2: Thao tác lệnh: Dự thầu/ Tính toàn bộ  hồ sơ thầu 

Hình 1.1 – Lệnh tính toàn bộ hồ sơ thầu

Hình 1.1 – Lệnh tính toàn bộ hồ sơ thầu

Nếu bạn làm hồ sơ thầu có khá nhiều đầu việc thì việc chạy lệnh gộp Tính toàn bộ hồ sơ thầu sẽ cần chờ đợi một chút, phần mềm sẽ thông báo trạng thái xử lý.

 

Hình 1.2 – Phần mềm đang tính toán toàn bộ hồ sơ thầu

Hình 1.2 – Phần mềm đang tính toán toàn bộ hồ sơ thầu

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng: Phần mềm Dự toán, dự thầu GXD: 3.000.000đ/1 khóa cứng.

Dự toán GXD: 300.000đ/1 khóa mềm; Quyết toán GXD: 500.000đ/1 khóa mềm => (dùng cho 1 máy/ năm)

Đấu thầu GXD: 400.000đ/1 khóa mềm; QLCL GXD: 500.000đ/1 khóa mềm  => (dùng 1 một máy/ năm)

Xin liên hệ trước để được tư vấn: Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Địa chỉ: Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: hongtham@giaxaydung.com; ĐT: Hồng Thắm: 0978 729 883 hoặc 094 606 5111

Tặng lớp học miễn phí bổ trợ chương trình học: Excel chuyên ngành, Autocad, Project – quản lí tiến độ dự án

Trân trọng cảm ơn!

Giao diện phần mềm dự thầu trên office 2010 (tương tự 2007)

Khi chạy Dự thầu GXD trên nền Excel 2010 giao diện với hệ menu Ribbon sẽ đẹp hơn, tiện hơn. Bạn vẫn có thể sử dụng hệ menu và nút công cụ ở phần Add-Ins.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Dự thầu GXD với Excel 2010 (hoặc 2007) sẽ phát huy được nhiều lợi thế hơn.

Hệ menu Ribbon của phần mềm Dự thầu GXD

Hệ menu Ribbon của phần mềm Dự thầu GXD

Hệ menu add-ins của phần mềm

Hệ menu add-ins của phần mềm Dự thầu GXD

Mucluc