Select Page

Tag: doi don vi tinh gxd

Đổi đơn vị tính

Phần mềm Dự thầu GXD hỗ trợ 2 cách để để đổi đơn vị tính cho công tác tại sheet chiết tính đơn giá chi tiết DGCT: Cách 1: Tại sheet Don gia chi tiet bạn chọn công tác cần đổi đơn vị tính. Sau đó kích phải chuột, trong menu danh...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề