Select Page

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 30/06/2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BKĐHT sửa đổi Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư số 05/2020/TT-BKĐHT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề