Select Page

Giảm trừ giá trị thanh toán trong hợp đồng đối với Hợp đồng trọn gói

Khi thanh toán đối với hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đề nghị giảm trừ 5% giá trị thanh toán ghi trong hợp đồng với lý do trong quá trình thực hiện hợp đồng không phát sinh khối lượng và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố trượt giá (chi phí dự phòng trong giá gói thầu được duyệt là 5% chi phí xây dựng).

Hỏi: Việc đề nghị giảm trừ 5% như nêu trên có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?

Chuyên gia GXD đưa ra câu trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý theo:
– Điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
– Điều 95 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Gói thầu nêu trong tình huống trên là gói thầu xây lắp, loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu: Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Như vậy, nếu không có phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng (tức là trường hợp thiết kế không thay đổi) thì chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu theo đúng số tiền trong hợp đồng, không được giảm trừ tiền của nhà thầu kể cả trong trường hợp khi thực hiện không có trượt giá.

Vậy, việc đề nghị giảm trừ 5% như nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

About The Author

1 Comment

 1. Jinlee

  Tình huống này theo tôi xử lý vậy chưa đầy đủ
  1. Chưa xác định được gói thầu này thuộc gói thầu quy mô nhỏ hay lớn (>20 tỷ)
  2. Đối với gói thầu nhỏ, không tính chi phí dự phòng vào giá gói thầu.
  3. Trường hợp còn lại như ad giải thích là phù hợp.

  Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề