Select Page

Thi và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

1. Khái niệm Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là khái niệm mới xuất hiện từ sau khi có Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 24/2024/NĐ-CP, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT. Nhiều người vẫn thắc mắc Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là Chứng chỉ đấu thầu cơ bản hay Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu là chứng chỉ do các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 10 (xem dưới) cấp cho cá nhân tham dự và đạt kết quả quy định tại Điều 21 của Thông tư này (xem dưới).

Như vậy, Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 khác với Chứng chỉ đấu thầu theo Luật Đấu thầu cũ số 43/2013/QH13.

2. Thắc mắc về chứng chỉ cũ, chứng chỉ đã hết hạn có tiếp tục sử dụng được nữa không?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã được cấp nhưng hết hiệu lực trong năm 2024 có giá trị như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư này và tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024. Từ ngày 01/01/2025, cá nhân có nhu cầu gia hạn hiệu lực chứng chỉ thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 8 và khoản 5 Điều 18 của Thông tư này. (theo dự thảo Thông tư tổ chức thi, cấp CC Đấu thầu).
 

3. Trích các Điều 10 và Điều 21 của Thông tư để tiện bạn đọc tham chiếu

Điều 10. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của Thông tư của Bộ KHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

“1. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Điều 21. Chấm thi và công bố kết quả thi của Thông tư của Bộ KHĐT Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
1. Chức năng thi trực tuyến trên Hệ thống tự động chấm điểm bài thi của thí sinh theo đề thi và đáp án tương ứng.
2. Điểm của bài thi phải được ghi rõ bằng số vào phần chấm điểm trên Hệ thống.
3. Kết quả xếp loại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:
a) Loại xuất sắc: đối với bài thi có kết quả đạt lớn hơn 90% tổng số điểm trở lên;
b) Loại giỏi: đối với bài thi có kết quả đạt từ 80% đến dưới 90% tổng số điểm;
c) Loại khá: đối với bài thi có kết quả đạt từ 60% đến dưới 80% tổng số điểm;
d) Loại trung bình: đối với bài thi có kết quả đạt từ 50% đến dưới 60% tổng số điểm;
đ) Bài thi có kết quả đạt dưới 50% tổng số điểm thì không đạt yêu cầu;
e) Đối với chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp gia hạn từ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Điều 38 của Thông tư này, nội dung kết quả xếp loại ghi trên chứng chỉ là “gia hạn”.
4. Ban Thư ký – Giám sát tổng hợp kết quả thi và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi.
5. Điểm thi của thí sinh là số điểm được công bố trong Quyết định công nhận kết quả thi do Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu ban hành và được công khai trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề