Select Page

Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy trình chỉ định thầu rút gọn

Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy trình chỉ định thầu rút gọn

Quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

c) Ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

——————————-

Để truy cập vào Điều 56 Quy trình chỉ định thầu rút gọn của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP bất kỳ lúc nào bạn làm như sau:

Bước 1. Truy cập https://qlda.gxd.vn / Văn bản / Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quản lý đấu thầu

Bước 2. Cuộn trượt mục lục ở cột bên trái và kích hoặc chạm vào Điều 56 Quy trình chỉ định thầu rút gọn (kích hay chạm là tùy bạn đang dùng Laptop hay SmartPhone để tra cứu)

Đơn giản vậy thôi Điều 56 Quy trình chỉ định thầu rút gọn của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP là của bạn, nằm gọn trong tay bạn.

About The Author

1 Comment

  1. Nguyễn Thị Minh Hải

    Cho em xin mẫu biên bản thương thảo giữa chủ đầu tư và nhà thầu, mẫu hợp đồng chỉ định thầu rút gọn, mẫu báo giá theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP

    Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề