Select Page

Category: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. 3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp...

Read More

Điều 87. Thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Thanh tra hoạt động đấu thầu: a) Thanh tra hoạt động đấu thầu được tiến hành đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Luật này; b) Thanh tra hoạt động đấu thầu là thanh tra chuyên ngành trong...

Read More

Điều 85. Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Quản lý và vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 2. Bảo mật thông tin trong quá trình đấu thầu qua mạng theo quy định. 3. Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đấu thầu...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề