Select Page

Category: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

1. Trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; b) Đối với...

Read More

Một số thay đổi của Luật đấu thầu 2013 về nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng

Các nội dung quy định về nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng của Luật Đấu thầu năm 2013 có sự thay đổi so với Luật năm 2005: 1. Về nguồn vốn Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 4, Khoản 44) có quy...

Read More

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề