Select Page

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu mới

Ngày 26/6/2014 Chính phủ  đã ban hành nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Các bạn kích vào link để tải file:

1. Luật Đấu thầu số  43/2013/QH13  ngày 26/11/2013 của Quốc hội

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu mới

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hoặc Link 2)

3. Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chúc các bạn có các cuộc thầu thành công, tiết kiệm và hiệu quả.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề